Shërbimet

Çfarë ofrojmë ne

Shërbimet tona

Konsulencë tatimore

Konsulencë tatimore për kuptimin dhe zbatimin e legjislacionit tatimor dhe udhëzimeve përkatëse.

Z

Shërbime Tatimore

Shërbime Tatimore (përgatitja e deklaratave tatimore).

o

Përgatitja e librave mujore

Përgatitja e librave mujore dhe mbajtja e kontabilitetit, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare.

Përllogaritja e pagave

Përllogaritja e pagave, përgatitja dhe deklarimi i listëpagesave.

i

Përgatitje të due diligencecave financiare dhe tatimore

Përgatitje të due diligencecave financiare dhe tatimore.

Konsulencë dhe shërbime Ligjore

Konsulencë dhe shërbime Ligjore.

h

Konsulencë fiskale

Konsulencë fiskale dhe shërbime lidhur me planet e biznesit.

m

Konsulencë dhe asistencë

Konsulencë dhe asistencë gjatë kontrolleve tatimore nga autoritetet tatimore.

d

Konsulencë dhe asistencë në përgatitjen dhe ndjekjen e apelimet tatimore administrative

Konsulencë dhe asistencë në përgatitjen dhe ndjekjen e apelimet tatimore administrative.

f

Shërbime lidhur me burimet njerëzore

Shërbime lidhur me burimet njerëzore.

Shërbime përkthimi

Shërbime përkthimi.

Staf me eksperiencë disa vjeçare

Disa nga kompanitë me të cilat kemi punuar: