SHERBIMET

Sherbimet Tona:

 • Konsulencë tatimore për kuptimin dhe zbatimin e legjislacionit tatimor dhe udhëzimeve përkatëse;
 • Shërbime Tatimore (përgatitja e deklaratave tatimore);
 • Përgatitja e librave mujore dhe mbajtja e kontabilitetit, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare;
 • Përllogaritja e pagave, përgatitja dhe deklarimi i listëpagesave;
 • Përgatitje të due diligencecave financiare dhe tatimore;
 • Konsulencë dhe shërbime Ligjore;
 • Konsulencë fiskale dhe shërbime lidhur me planet e biznesit;
 • Konsulencë dhe asistencë gjatë kontrolleve tatimore nga autoritetet tatimore;
 • Konsulencë dhe asistencë në përgatitjen dhe ndjekjen e apelimet tatimore administrative;
 • Shërbime lidhur me burimet njerëzore;
 • Shërbime përkthimi.